Algemene voorwaarden

Als u voor het eerst bij het Huid- en Oedeemcentrum komt, is het van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden binnen onze praktijk. Onderstaande informatie heeft betrekking op u als patiënt.

Toestemming verlenen

Geeft u na het intakegesprek toestemming om tot behandeling over te gaan, dan kunnen er vervolgafspraken worden gemaakt.

Bij sommige behandelingen zal toestemming verleend moeten worden via het zogeheten Informed Consent (Toestemmingsverklaringformulier). Dit in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Hierin verklaart u dat de aard van de behandeling, de beoogde effecten en eventuele risico’s van de behandeling en eventuele alternatieve behandelmethoden met u besproken zijn. Bij deze behandelingen heeft u altijd recht op een bedenktijd van minimaal 8 dagen tussen het eerste consult en start van behandeling. Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling.

Verwijzing en verslaglegging

U kunt zowel met als zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist terecht voor een consult. Een verwijzing is wel wenselijk, in sommige gevallen ook noodzakelijk voor uw zorgverzekeraar. Voor een optimaal behandelresultaat zal dan namelijk na instemmen van het behandelplan uw verwijzende arts op de hoogte worden gebracht van de start van het behandeltraject. Via een tussentijdse rapportage kan de verwijzende arts op de hoogte worden gehouden van de aard en voortgang van uw behandelingen en indien noodzakelijk kan er overleg worden gepleegd. Ook indien u uitbehandeld bent zal uw huisarts hiervan op de hoogte zijn.

Behandeling

Gedurende het behandeltraject is het van belang dat u alle wijzigingen in uw gezondheidstoestand en medicijnen aangeeft. Uw huidtherapeut dient te allen tijde op de hoogte gebracht te worden van veranderingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Ook is het van belang dat u een adreswijziging of het wijzigen van uw telefoonnummer aan ons doorgeeft.

Verhinderd?

Mocht u verhinderd zijn om uw afspraak na te komen, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd. De annulering wordt door ons geregistreerd op het moment dat u belt of het antwoordapparaat inspreekt. Als u een afspraak voor maandag wilt afzeggen, dan dient u dit voor vrijdagmiddag 12 uur te doen.
Bij het tijdig annuleren van uw afspraak kunnen wij eventueel nog een andere patiënt inplannen.

Bij niet tijdig afzeggen zijn wij helaas genoodzaakt om de geplande tijd bij u persoonlijk in rekening te brengen. U krijgt dan een factuur toegestuurd.

Telefoonnummer voor alle vestigingen: 0321 – 33 71 34

Betalingsvoorwaarden

Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars, zodat wij de meeste behandelingen rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar als u recht hebt op vergoeding. Wij hebben daarvoor wel een verwijzing nodig van uw arts als u komt voor oedeemtherapie en/of voor het aanmeten van steunkousen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling van de factuur. Ongeacht of de factuur door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.
LASER-behandelingen dient u altijd meteen na de behandeling te betalen. Liefst met uw PIN, maar eventueel contant kan ook. U krijgt een factuur mee die u, indien u recht hebt op vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering, kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

De meeste behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Oedeemtherapie wordt, indien het valt onder de lijst chronische aandoeningen van uw zorgverzekeraar, vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 oedeembehandelingen komen, wanneer u hiervoor bent verzekerd, uit het aanvullende pakket. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Behandelingen en producten welke niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar dient u na de behandeling af te rekenen. Liefst met uw PIN, maar eventueel kan contant ook.


Bereikbaarheid

De praktijken zijn rolstoeltoegankelijk en beschikken over voldoende parkeergelegenheid, inclusief een invalidenparkeerplaats. De praktijken zijn per openbaar vervoer bereikbaar.

Klachtenprocedure

Huidtherapeuten voldoen aan de beroeps- en opleidingseisen die de wet aan paramedici stelt. Bovendien is op hen de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector van toepassing. Per 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Samen met andere paramedische beroepsgroepen heeft de NVH gewerkt aan de instelling van een klachtenfunctionaris en een geschillenregeling; beiden zijn ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). NVH-leden zijn via hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij deze regeling. Indien u een klacht heeft en u komt niet gezamenlijk met ons tot een tevreden resultaat dan zullen wij u verwijzen naar het klachtenloket paramedici.

Adressen en telefoonnummers:   
                                                                                                                   
KlachtenloketParamedici                                                                                                                                                                                                                                            Maliesingel 39                                                                                                                                         3581 BK Utrecht
e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)


Ineke Sommer is het aanspreekpunt voor klachtenbehandeling en zal binnen 5 werkdagen reageren. Het formulier om een klacht bij ons in te dienen is beschikbaar. Hierin worden alle stappen beschreven.
Onze praktijk heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.Erkenningsregeling

Jaarlijks wordt onze praktijk gecontroleerd door de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (S.E.M.H.). De SEMH is een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van erkende leveranciers van medische hulpmiddelen bewaakt. Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen.

Patiëntgegevens en Privacy wetgeving

Registratie van patiëntgegevens, het opslaan en beheer daarvan vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
De huidtherapeut neemt tijdens haar werk kennis van feiten en omstandigheden van vertrouwelijke aard. Het is de huidtherapeut door de afgelegde geheimhoudingsbelofte niet toegestaan om gegevens te verstrekken aan derden over haar patiënten, tenzij met toestemming van de patiënt (WGBO, Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).
De huidtherapeut houdt van iedere patiënt een dossier bij volgens de Richtlijn Verslaglegging van de beroepsvereniging. Dit is een verzameling van gegevens, verkregen door de huidtherapeut, die bewaard dient te worden in het belang van de kwaliteit en de continuïteit van de behandeling. Als patiënt heeft u recht op inzage in uw dossier en met uw toestemming zal het dossier overgedragen worden naar een volgende kousenleverancier en of huidtherapeut.

Kwaliteitsmeting  

Patiëntervaringen spelen een steeds grotere rol  in de gezondheidszorg. Door het meten van de ervaringen, wordt de kwaliteit van de zorg inzichtelijker. Wij zijn aangesloten bij Qualizorg. Hierdoor wordt de geboden zorg inzichtelijk en transparant gemaakt voor de patiënt, voor de zorgverlener en de zorgverzekeraar.  Dit gebeurt op een objectieve, informatieve manier d.m.v. het invullen van een enquêteformulier. Hierop kunt u uw ervaringen aangeven.